Algemene voorwaarden Ondernemersvereniging Kennis van Zaken

Artikel 1 – Algemeen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Kennis van Zaken: De Ondernemersvereniging Kennis van Zaken, statutair gevestigd te Goirle, kantoor houdende te 5052 RJ Akkerwinde 73;
b. Bestuur: de natuurlijke personen zoals deze staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
c. Lid: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die aan Kennis van Zaken een jaarlijkse -of een eenmalige geldelijke bijdrage levert;
d. Bijdrage: een jaarlijks sponsor bedrag genoemd in het statuut van de ondernemersvereniging Kennis van Zaken. Of een additionele sponsor bijdrage.
e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de ondernemersvereniging Kennis van Zaken en een lid, waarbij lid de jaarlijkse geldelijke bijdrage voldoet. En zo gebruik kan maken van de activiteiten die ondernemersvereniging Kennis van Zaken organiseert.
f. Mede organisator: rechtspersoon of de natuurlijke persoon die (bedrijfs)ruimte ter beschikking stelt voor de organisatie van een activiteit van Kennis van Zaken.
g. Activiteit: netwerkbijeenkomst of evenement van Kennis van Zaken.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en overeenkomsten van Kennis van Zaken. Indien in een activiteit of overeenkomst naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen, worden deze algemene voorwaarden geacht als woordelijk daarin te zijn opgenomen en er een geheel mee te vormen.
2.2 Kennis van Zaken kan bij afzonderlijke bijlagen bij deze algemene voorwaarden nadere algemene voorwaarden vaststellen, welke dan zullen gelden voor een in die bijlagen nader aan te duiden bepaalde soort van dienstverlening en/of activiteit, welke door Kennis van Zaken zal worden aangeboden. Bij een eventueel verschil in de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de bepalingen in de aanvullende voorwaarden prevaleert de inhoud van laatstgenoemde voorwaarden.
2.3 Wijzigingen in en afwijkingen op deze algemene voorwaarden en/of de nadere voorwaarden in de bijlage(n) zijn slechts van toepassing voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Overeenkomst, Bijdrage en Betaling
3.1 De overeenkomst is in principe voor de duur van 1 kalenderjaar. Wordt aangegaan bij aanmelding en verlenging. Wordt niet schriftelijk vastgelegd. Wordt jaarlijks stil verlengd. Tussentijds toetreden als lid is mogelijk. Na de eerste helft van het jaar wordt vanaf 1 juli een half jaar aan bijdrage in rekening gebracht.
3.2 De bijdrage is vrijgesteld van BTW. Vrijstelling voor collectieve belangenbehartiging.
3.3 De bijdrage is vastgesteld in het statuut van Kennis van Zaken. Jaarlijks beslist het bestuur over de hoogte daarvan.
3.4 De lid dient de door haar verschuldigde bedragen te voldoen binnen de overeengekomen termijn, of indien niet expliciet een termijn is overeengekomen binnen de op de factuur vermelde termijn. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen of vermeld, dient de lid voor betaling zorg te dragen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.
3.4 Bij overschrijding van een betalingstermijn door het lid kan het bestuur overgaan tot beëindiging van de overeenkomst.
3.5 Lid is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van betaling.
3.6 De jaarlijkse bijdrage geldt voor één persoon van de rechtspersoon of voor de natuurlijke persoon.
3.7 Deelname aan activiteiten georganiseerd door Kennis van Zaken door meerdere personen van de rechtspersoon of introducés van de rechtspersoon of natuurlijk persoon kan zijn toegestaan. Dit wordt expliciet in de uitnodiging aangegeven. Hiervoor wordt een additionele bijdrage gevraagd.
3.8 Bij activiteiten georganiseerd door Kennis van Zaken kan bij een kostbare activiteit voor iedere lid aan die activiteit een additionele bijdrage gevraagd worden. Dit is bij uitzondering en zal voorafgaand duidelijk in de uitnodiging gecommuniceerd worden.
3.9 Additionele bijdrage is automatisch via de website te voldoen via een betaalmodule. Of kan voorafgaand aan de activiteit bij binnenkomst voldaan worden aan het bestuur.
3.10 Beëindiging van de overeenkomst door het lid kan schriftelijk of via de e-mail gericht worden aan het bestuur. Dit kan op ieder moment van het lopende jaar. Er vind geen restitutie plaats van betaalde bijdrage van welke aard dan ook.

Artikel 4 – Activiteiten
4.1 De door Kennis van Zaken georganiseerde activiteiten zijn toegankelijk voor leden die een overeenkomst hebben met Kennis van Zaken.
4.2 Activiteiten zijn ook toegankelijk voor introducés van deze leden, mits deze zijn aangemeld bij het bestuur. En de additionele bijdrage is voldaan.
4.3 Introducés van rechtspersoon zoals medewerker en zakenpartner zijn altijd toegestaan, mits deze zijn aangemeld bij het bestuur. En de additionele bijdrage is voldaan.
4.4 Introducés van rechtspersoon of natuurlijk persoon zoals partner of kind zijn altijd toegestaan, mits deze zijn aangemeld bij het bestuur. En de additionele bijdrage is voldaan.
4.5 Introducés van rechtspersoon van een andere rechtspersoon of een natuurlijk persoon met een eigen onderneming is eenmalig welkom als introducé. Dit om kennis te maken met Kennis van Zaken en aansluitend te kiezen om al dan niet een overeenkomst aan te gaan.

Artikel 5 – Bijdrage gelden
5.1 Gelden worden door het bestuur ingezet voor:

  • De bedrijfsvoering van Kennis van Zaken
  • Betaling van activiteiten georganiseerd door Kennis van Zaken

Artikel 6 – Conversie
6.1 In geval één of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig blijken, blijven de overige bepalingen in stand. In dat geval treedt voor de betreffende nietige bepaling een bepaling in de plaats die zo min mogelijk afwijkt van de nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan het doel en de bedoeling van de betreffende bepaling.

Artikel 7 – Overmacht
7.1 Geen van partijen bij een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van Accessibility.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1 Kennis van Zaken is niet aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt door of verband heeft met de georganiseerde activiteit of het uitvoeren daarvan door Kennis van Zaken, tenzij de schade te wijten is aan Kennis van Zaken door opzet of grove schuld.
8.2 Kennis van Zaken is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
8.3 Indien Kennis van Zaken op enig moment ondanks het in lid 1 en 2 bepaalde aansprakelijk is voor enige schade dan wordt deze beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Kennis van Zaken is gedekt.
8.4 Mede organisator vrijwaart Kennis van Zaken voor alle aanspraken van derden jegens Kennis van Zaken wegens aansprakelijkheid als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de activiteit door Kennis van Zaken, behoudens indien en voor zover mede organisator bewijst dat de schade is veroorzaakt door verwijtbare tekortkoming van Kennis van Zaken.

Artikel 9 – Klachten
9.1 Klachten kunnen kenbaar gemaakt worden bij het bestuur. Bij voorkeur schriftelijk per e-mail.
9.2 Bij Kennis van Zaken ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Kennis van Zaken binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer het antwoord kan worden verwacht.
9.3 In beginsel gaat Kennis van Zaken er van uit dat er in goed onderling overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor de klacht.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle overeenkomsten tussen Kennis van Zaken en derden waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen Kennis van Zaken en derden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.
10.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

AVG Privacy Policy

Kennis van Zaken